1.כללי

1.1.קניון מבשרת (להלן- הקניון") מודיע על עריכת תחרות "אליפות הספינרים".

     שאותה מבצע מטעמה "חוגגים הפקות" (להלן הספק).

2.1 .כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

3.1 .כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד.

2 .התחרות

כל משתתף בתחרות יבחן בשני כישורים עיקריים- כישורי סיבוב והקפצה של הספינר ומשך זמן הסיבוב של הספינר (להלן: "התחרות" ).  בנוסף לכישורים העיקריים האמורים, תיבחן, בין היתר, תגובת הקהל לביצועי המשתתף, העידוד לו יזכה המשתתף וכן כל פרמטר נוסף אותו פנאל השופטים, כהגדרתו להלן, יראה כרלוונטי לעניין.

המשתתף אשר יקבל את הציון המשוכלל הגבוה ביותר יזכה בטאבלט של חברת AKAI  (גודל מסך 7 אינטש מערכת הפעלה אנדרואיד).

3 .מי רשאי להשתתף בתחרות

3.1 .התחרות מיועדת לכל אזרחי ישראל ו/או לבעלי היתר כניסה ושהייה תקף עפ"י כל דין, אשר עומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה ( להלן ביחד: ""המשתתף" או "המשתתפים", לפי העניין).

3.2 .למרות האמור בסעיף 1.2 לעיל, עובדי הקניון, לרבות עובדי הקניון עצמן ו/או עובדי מי מזכייני הקניון, ככל שאלו קיימים, בני משפחותיהם,אינם רשאים להשתתף בתחרות.

לעניין סעיף זה,"בן משפחה" הינו בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.

3.3 .בהשתתפותו בתחרות מצהיר ומאשר המשתתף, ובמקרה של משתתף קטין מצהירים ומאשרים גם הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים, כי הם קראו, הבינו ומקבלים את תקנון זה ואת כל הוראותיו וכי הםפוטרים את הקניון ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר לתחרות ותנאי ההשתתפות בה ו/או רישום אליה ו/או לתקלות כלשהן בקשר עם התחרות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.

3.4 .למען ספק מובהר בזאת, כי עצם השתתפות בתחרות תחשב להסכמת המשתתף, ובמקרה של משתתף קטין גם להסכמת הוריו/ אפוטרופוסיו החוקיים של המשתתף, להשתתפות בתחרות ולתנאיה כמפורטים בתקנון זה.

4 .תקופת ומיקום התחרות

1.4 .התחרות תתקיים בתאריך 16.5.17 יום אחד בלבד.

2.4. התקיים בין השעות 18:15-19:00 בקניון.

3.4 .על אף האמור לעיל, מוסכם כי הקניון יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להודיע בכל עת, על הפסקת התחרות ו/או על ביטול התחרות ו/או שינוי תאריך התחרות (להלן: "שינוי תאריך או ביטול התחרות").

4.4 .הודעה על שינוי תאריך או ביטול התחרות כאמור בסעיף 3.4 לעיל, תתבצע באמצעות אחד מהאופנים בהם פורסמה התחרות.

5 .תנאי התחרות ובחירת הזוכה:

1.5 .כל משתתף רשאי לקחת חלק בתחרות.

2.5 .בתחרות ישנם 2 שופטים נציג מטעם ההנהלה/ השוכרים של הקניון והמנחה "דניאל מורשת". (להלן: "פאנל השופטים") אשר יבחן את המשתתפים ויבחרו את המנצח.

פאנל השופטים יבחר בתחרות 5 מתמודדים שיעלו לגמר, ומתוכם יבחר אחד.

3.5 .לפאנל השופטים יהיה שיקול דעת מלא ובלתי תלוי לקבוע את זהות המנצח בתחרויות,

ולמשתתפים ו/או המעוניינים להשתתף ו/או המועמדים להשתתפות בתחרות לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ביחס להחלטות הפאנל.

4.5 .יובהר כי החלטות הפאנל, בכל מקרה, הינן סופיות ולא ניתן לערער אליהן.

5.5 .בסוף התחרות יודיעו לזוכה, על דבר זכייתו.

6 .הפרס:

1.6 .הזוכה בתחרות יזכה בטאבלט של חברת AKAI  (גודל מסך 7 אינטש מערכת הפעלה אנדרואיד).

2.6 .מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להמיר את הפרס לכסף מזומן, וכן לא ניתן יהיה להעביר או להמחות את הפרס בכל אופן וצורה שהם.

3.6 .מובהר, כי הקניון או מי מטעמו  אינן אחראיות כלפי המשתתפים לאיכות הפרס ו/או לתנאים בהם יסופק הפרס ו/או למימושו ו/או לפגמים שיפלו בו, אם יפלו בו, וכן לכל תקלה ו/או פגם ו/או אי התאמה בקשר לפרס ו/או למימושו ולא תהיה למשתתף ו/או למי מטעמו טענה כלפי החברות בעניין זה.

4.6 .הקניון או מי מטעמו שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירתו, וכן במידה ויתברר כי הזוכה אינו עומד בתנאי תקנון זה.

5.6 .החברות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את הפרס, מכל סיבה שהיא, ולא תהיה למשתתף ו/או למי מטעמו טענה כלפי החברות בעניין זה.

7 .פרסום התחרות:

1.7 .הקניון או מי מטעמו יהיו רשאי, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לפרסם בכל כלי אמצעי אלקטרוני ו/או בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי התחרות.

2.7 . הקניון או מי מטעמו שומרות לעצמן את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא, לפי שיקול דעתן הבלעדי, בין במהלך תקופת התחרות ובין לאחריה, בכל אמצעי אלקטרוני ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ו/או בכל דרך שתמצא לנכון, את התחרות ו/או את זהות הזוכה, לרבות תמונתו,וזאת ללא מתן תמורה כלשהי למשתתפים או לזוכה.

3.7 . הקניון או מי מטעמו שומרות לעצמן את הזכות לצלם את התחרות.

ולאפשר לכל גורם אחר לצלם את התחרויות, לרבות גורמים עיתונאיים, וכן לפרסם את הצילומים

האמורים, והמשתתפים ו/או המעוניינים להשתתף ו/או המועמדים להשתתפות בתחרות מצהירים כי

הם מאשרים את הפרסום האמור וכי ידוע להם כי לא תינתן להם, בשום מצב, כל תמורה בעבור פרסום זה.

8 .שונות

1.8 .ניתן לעיין בתקנון התחרות בעמודי הפייסבוק )Facebook )של קניון מבשרת.

2.8 .המשתתפים בתחרות, ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, מצהירים

בזאת, כי אין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כלפי

הקניון ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או יועציהן ו/או מי מטעמן ו/או באי כוחן בקשר לתחרותו/או

לתקנון ו/או להשתתפות או אי ההשתתפות בתחרות לרבות ומבלי לגרוע, מכל תביעה ו/או טענה ו/או

דרישה ו/או תלונה כלפי החברות ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או יועציהן ו/או מי מטעמן ו/או באי

כוחןבקשר עם איכות ו/או רמת הפרס ו/או בקשר עם מימוש הפרס. המשתתפים מצהירים,וכן הוריו או

אפוטרופוסיו החוקיים במקרה של משתתף קטין, כי התחייבותם כאמור לעיל הינה בלתי חוזרת ובלתי

ניתנת לביטול או לשינוי.

3.8 . הקניון או מי מטעמו שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תנאיו של התקנון ו/או את תנאי ההשתתפות בתחרותו/או את אופן התנהלות התחרותו/או להוסיף עליהם ו/או לגרוע מהם ו/או לבטל את התחרות בכל עת, ללא הודעה מראש ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובדרך או באופן שיוחלט על ידי הקניון או מי מטעמו, ולמשתתפים ו/או למי מטעמם, לא תהא כל טענה בקשר לכך.

4.8 .מובהר בזאת, כי האחריות לקריאת תקנון התחרות מוטלת על כל אחד ממשתתפי התחרות, ובמקרה של משתתף קטין גם על הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים, ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברות בדבר היעדר ידיעת תנאי התחרות ו/או התקנון.

5.8 .בהשתתפותם בתחרות מסכימים, מאשרים ומצהירים המשתתפים ו/או המעוניינים להשתתף ו/או המועמדים להשתתפות בתחרות, ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו של המשתתף או אפוטרופוסיו החוקיים, כי קראו את התקנון והם מקבלים עליהם את כל הוראותיו, וגם אם לא קראו את התקנון, מסכימים המשתתפים ו/או המעוניינים להשתתף ו/או המועמדים להשתתפות בתחרות, ובמקרה של משתתף קטין גם הוריו של המשתתף או אפוטרופוסיו החוקיים, כי תקנון זה יחול עליהם והוראותיו יחייבו אותם לכל דבר ועניין, וזאת כתנאי יסודי לזכאות המשתתפים להשתתף בתחרות ו/או לקבל את הפרס במסגרת התחרות.

6.8 .במידה ואחת או יותר מהוראות התקנון אלו תקבע כבלתי תקפה או בלתי אכיפה, כל יתר הוראות התקנון יוותרו בתוקף.

7.8 .בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה, לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

8.8 .הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

9.8 .תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות, והנו חוזה לכל דבר ועניין, ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה ל</p>